14 Μάη 2021
04:21:21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017). Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια, απο 01/01/2018 έως και 31/12/2018). Η προθεσμία υποβολής αίτησης ξεκινάει απο τις 07 Νοεμβρίου 2017 και λήγει με την παρέλευση της 16ης Νοεμβρίου 2017. Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη απο εδώ.

Συνημμένα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ