17 Απρίλη 2021
14:53:18

Ιστορικό

Το Νοσοκομείο αποτελεί μία οντότητα με τα δικά της χαρακτηριστικά και στοιχεία η οποία είναι σε συνεχή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον, έτσι ώστε η κατάσταση η οποία επικρατεί στην περιοχή και στον πληθυσμό ευθύνης να επιδρά στη λειτουργία του Νοσοκομείου και αντίστροφα. Η αξιολόγηση της εξέλιξης του οργανισμού είναι δυνατό να σκιαγραφήσει τη σχέση αυτή αναλύοντας τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν και επηρεάζονται. Εν συνεχεία, σε συνδυασμό με την αποτύπωση της τωρινής κατάστασης που επικρατεί τόσο στη νοσοκομειακή μονάδα, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον θα καθοριστούν οι μελλοντικές δυνατότητες και η πορεία που αφενός κρίνεται ως αναγκαία και αφετέρου είναι εφικτό να ακολουθηθεί.

Ταυτότητα και σύντομο ιστορικό του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο της Λευκάδας ακολουθεί την ιστορία του νησιού και επηρεάζεται αισθητά από αυτή. Έτσι ξεκινάει τη λειτουργία του ως Αδελφάτο Ιταλών και σχολείο για απόρους το οποίο εν συνεχεία ρυθμίζει τις υπηρεσίες του για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού σε ιατρική περίθαλψη. Ουσιαστικά, η ιστορία του ξεκινάει το 1953 όταν με βασιλικό διάταγμα νομιμοποιείται το Νοσοκομείο και αποτελείται από Παθολογικό, Χειρουργικό και Μαιευτικό τμήμα. Το 1964 ο Δήμος Λευκάδας παραχωρεί στο Νοσοκομείο έκταση για την ανέγερση νέας πτέρυγας, ενώ μετά από υπουργική απόφαση, το 1986 αναμορφώθηκε και ορίστηκε ως Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή επανορίσθηκαν οι πηγές εσόδων, ο σκοπός, και οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Σήμερα, αποτελείται από 13 τμήματα, εκ των οποίων 4 εργαστηριακά, και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. Έχει υπό την αρμοδιότητά του 1 Κέντρο Υγείας και 10 Περιφερειακά Ιατρεία και απασχολεί 208 άτομα προσωπικό. Κατά τη διάρκεια του 2001 εξυπηρέτησε περισσότερους από 44.000 ασθενείς στα εξωτερικά του ιατρεία και 17.500 στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής.

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου

Η αποστολή του νοσοκομείου, όπως είναι αυτονόητο, είναι η παροχή υπηρεσιών περίθαλψης. Σε αυτό το πλαίσιο, όμως περιλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την συνεχή και μελλοντική ανάπτυξη της λειτουργίας του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται από το ΦΕΚ 814/Β/86, σκοπός του Νοσοκομείου, είναι:

α) Η παροχή, στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής του Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

β) Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας.

γ) Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργιών άλλων κλάδων Υγείας.

Σε αυτές τις λίγες γραμμές αντικατοπτρίζεται η ανάγκη της συνεχούς ρύθμισης στις εξελίξεις με σκοπό την ταυτόχρονη πορεία του Οργανισμού με τους παράγοντες που οριοθετούν και προωθούν τη λειτουργία του, καθώς και η διεύρυνση των γνώσεων των υπαλλήλων για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

 

Διαχρονική εξέλιξη του ρόλου του Νοσοκομείου

Η ιστορική αναδρομή του Νοσοκομείου παρέχει πληροφορίες για τις συνθήκες και την διαχρονική εξέλιξη του ρόλου του Νοσοκομείου. Δυστυχώς υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για την πορεία του Οργανισμού τα οποία περιορίζονται σε κάποια συμβόλαια και ΦΕΚ, δηλαδή έγραφα νομικού περιεχομένου, τα οποία δεν δύνανται να παρουσιάσουν τις ανάγκες ή τις επιλογές οι οποίες ώθησαν σε μεταρρυθμίσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες θεωρείται αδύνατη η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του ρόλου του Νοσοκομείου.