9 Ιουλίου 2020
03:32:22

Διακήρυξη αριθμ. 19/2015 προμήθεια υλικών για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 29 Οκτωβρίου 2015

Πρόχειρος διαγωvισμός με σφραγισμέvες πρoσφoρές με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια «Συσκευές και όργανα Χειρουργείου». Διαβάστε περισσότερα εδώ.