27 Σεπτεμβρίου 2020
10:21:45

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 16/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ

Διακήρυξη αριθ. 16/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ», CPV:15131700-2 , Αξίας 34.000 € πλέον ΦΠΑ. Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη απο εδώ.