27 Σεπτεμβρίου 2020
09:40:03

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 17/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Διακήρυξη αριθ. 17/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ», CPV: 33141613-0, Αξίας 11.771,1 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη απο εδώ.